Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Školské dokumenty KontaktUčebné osnovy II. stupeň:

 

Jazyk a komunikácia: 

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Matematika a práca s informáciami:

Matematika

Informatika

Digitálny svet

Človek a príroda:

Biológia

Chémia

Fyzika

Environmentálna výchova

Človek a spoločnosť:

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Človek a hodnoty:

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce:

Technika

Svet práce

Umenie a kultúra:

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb:

Telesná a športová výchova