Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Sparan Kontakt

 


Projekty:

Projekt Zdravá škola

Projekt Infovek

Projekt Otvorená škola

Projekt Strom života

Projekt Škola pre budúcnos

Projekt Digitálni Štúrovci

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ (ESF)- poskytovatež UIPŠ

Ďalšie vzdelávanie učitežov ZŠ a SŠ v oblasti informatiky (ESF)- poskytovatež ŠPÚ

Ďalšie vzdelávanie učitežov ZŠ v oblasti cudzích jazykov (ESF)- poskytovatež ŠPÚ

Školy pre budúcnos 2011/2012 - Nadácia Orange

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

Národný projekt " Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

NP " Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva " v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti - škola v rámci projektu získa interaktívnu tabužu, notebook, 20 ks tabletov

NP " Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí." - do projektu je zapojený výchovný poradca školy a koordinátor protidrogovej prevencie na 2. stupni.

NP " Zvyšovanie kvalifikácie učitežov telesnej výchovy" - projekt zameraný na získanie vedomostí o netradičných formách vyučovania telesnej výchovy hlavne na I. stupni ZŠ. Škola získa netradičné učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy.

Tvorivé dielne v ŠKD