Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Kontakt

 


Občianske združenie Sparťan

Preambula

V záujme rozvoja otvorenej spoločnosti v oblasti výchovy a vzdelávania školopovinných detí, rešpektujúc ich rôznorodé osobnosti a práva uznášame sa na založení občianskeho združenia Sparťan a jeho stanovách v tomto znení :

  1. Názov občianskeho združenia je Sparťan

  2. Občianske združenie Sparťan ( ďalej len združenie ) sídli na Školskej ulici č.9 v Lovinobani, PSČ 985 54

Ciele a činnosti združenia

Medzi ciele a činnosti združenia patrí najmä :

  1. vytvárať optimálne podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času detí, následne znižovať riziko vzniku kriminality u maloletých a mladistvých, drogových závislostí rôzneho charakteru, záškoláctva, predčasných sexuálnych aktivít.

  2. vytvárať podmienky na osvojenie si základných enviromentálnych vedomostí, postojov a zručností.

  3. nadväzovať kontakty s inštitúciami tohto zamerania prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, prednášok, seminárov a iných foriem spolupráce.

  4. iniciovať a podporovať aktivity smerujúce k zdravému a produktívnemu životnému štýlu, zapájať do tohto programu aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  5. vytvárať optimálne podmienky pre prácu s nadanými a talentovanými žiakmi.

  6. vytvárať podmienky pre sprostredkovanie prípravy a organizovanie osvetových kurzov a vzdelávacích programov pre rodičov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  7. aktivity, ktoré bude združenie iniciovať, podporovať alebo organizovať budú dopĺňať výchovno-vzdelávací proces žiakov ZŠ v Lovinobani.

  8. ďalšie aktivity, ktoré pomáhajú naplniť ciele združenia