Základná škola Lovinobaňa      

 

 


Úvod Historia O skole Naša obec ŠKD Správy Školské dokumenty KontaktUčebné osnovy I. stupeň

 

Jazyk a komunikácia: 

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Matematika a práca s informáciami:

Matematika

Informatická výchova

Príroda a spoločnosť:

Prírodoveda

Vlastiveda

Človek a hodnoty:

Etická výchova

Náboženská výchova

Človek a svet práce:

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra:

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Zdravie a pohyb:

Telesná a športová výchova